Facebook Twitter Email

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, instituită prin HG 807/ 2014

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie insituită prin HG 807/2014 sprijină în procent de până la 50% proiecte de investiții cu o valoare de minimum 10.000.000 de Euro pentru: construcţii noi, achiziția de instalaţii tehnice, maşini și echipamente și achiziția de active necorporale (costuri cu transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la brevete de invenţie, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate).

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014 sprijină în procent de până la 50% din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, pentru crearea a minimum 10 noi locuri de muncă.

Mai jos, găsiți prezentările celor două scheme de ajutor de stat.

Adrian  MIHAILOVICI
Mobil: +40722.484.650
Mobil: +40758.839.883
Fax:   +40318.171.469
Skype:     a.mihailovici
Email: a.mihailovici@gmail.com

 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014

Acordurile pentru finanţare în baza prezentei scheme se pot emite până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

1. Companii eligibile

Întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari care

îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a)  sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)  realizează o investiţie iniţială în Romania, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute in anexa nr. 1;

c)  nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

d)    nu au închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finantare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;

e)    nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

f)  nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

g)    nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

h)   nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

Creează pentru fiecare locație a realizării investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrătorii defavorizați.

(1)  Întreprinderile în activitate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii de eligibilitate:

a)  rentabilitatea cifrei de afaceri să fie mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

b)  au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

 

(2)      Întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii de eligibilitate:

a)  au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;

b)   nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

 

2. Intensitatea ajutorului de stat

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este următorul:

 

Nivelul maxim al ajutorului de stat

Regiunea

2014 – 2017

2018 – 2020

Regiunea Bucureşti

echivalentul în lei

echivalentul în lei

a 11,25 milioane euro

a 7,5 milioane euro

Regiunile Vest şi Ilfov

echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

Regiunile  Nord-Vest,  Centru,  Nord-Est,

echivalentul în lei a 37,5 milioane euro

Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

 

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

Regiunea

2014 – 2017

2018 – 2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile  Nord-Vest,  Centru, Nord-Est,

50%

Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
  1. 3.     Cheltuieli eligibile

(1)   Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Costul  salarial  este  definit  astfel:  valoarea  totală  care  trebuie  plătită  efectiv  de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;

Salariul brut este definit astfel: suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(2)   Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a)  locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

b)   locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

 

(3)   Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(4)   Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari și de 3 ani în cazul IMM-urilor.

 

4. Condiţii de acordare a ajutoarelor de stat

Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a)      să fie considerate investiții inițiale (conform definiției de mai jos), respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice (conform definiției de mai jos) , în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti;

Investiția inițială investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinţarea unei unități noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente;

Investiția inițială în favoarea unei noi activităţi economice investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinţarea unei unități noi.

b)      să conducă la crearea a cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

c)      Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi, cu excepția celor achiziționate de IMM-uri.

Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

  1. 5.     Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

 

Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj
Numărul de locuri de muncă Număr de locuri de muncă nou- Rezultatul  obţinut  se
nou-create create/ Număr minim de noi locuri transformă în număr de
de muncă prevăzute de schemă1 puncte
Perioada de creare a minimum Termen de creare de la primirea Perioada <= 1 an
10 locuri de muncă acordului pentru finanţare 10 pct.
Investiţia se realizează într-un judeţ
Locaţia realizării investiţiei unde  rata  somajului  este  peste Rsomaj > Rsomaj medie
media pe ţară comunicată de INS în pe ţară – 10 pct.
ultimul buletin statistic lunar
Rentabilitatea cifrei de afaceri
în ultimul exerciţiu financiar Rca=(Profit net/Cifra de afaceri) x Rca > 2% – 10 pct.
încheiat, în cazul 100
întreprinderilor în activitate
Valoarea capitalului social Capital social > 35.000
subscris vărsat, în cazul
lei 10 pct.
întreprinderilor nou-înfiinţate
1 Schema prevede minimum 10 locuri de muncă noi

 

6. Înregistrarea cererilor

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 22.09 – 17.10.2014.

 

Anexa 1

 Lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acordă ajutoare de stat

 

Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

 

 

SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

 

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII

 

30                       41 Construcții de clădiri

 

31                       42 Lucrări de geniu civil

 

32                   4399    Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

SECŢIUNEA  G  –  COMERŢ  CU  RIDICATA  ŞI  CU  AMĂNUNTUL;   REPARAREA  AUTOVEHICULELOR  ŞI

 

MOTOCICLETELOR

 

33

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor

 

34                       46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

 

35                       47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

 

36                       49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

 

37                       50 Transporturi pe apă

 

38                       51 Transporturi aeriene

 

39                     522 Activităţi anexe pentru transporturi

 

SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE

 

40                       55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

 

41                       56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

 

42                       60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

 

43                       61 Telecomunicaţii

 

SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

 

44

64

Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

45

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din
sistemul public de asigurări sociale)

 

46                       66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE

 

47                       68 Tranzacţii imobiliare

 

SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

 

48                       77 Activităţi de închiriere şi leasing

 

49                       78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă

 

SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

 

50                       84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

 

51                       92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

 

52                       93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

 

SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

 

53

94

Activităţi asociative diverse

 

SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE

CONSUMULUI PROPRIU

 

54

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

55

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate
consumului propriu
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

56

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

 

 

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII NECESARE ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE FINANȚARE

A. Documente necesare

 1) Certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea (sau cel eliberat cu semnătură electronică de serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerțului), care conține cel puțin informațiile: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întrepinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

2) Situațiile financiare anuale aprobate (Formularele 10 – 40) corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat si dovada depunerii acestora la Agenţia Natională de Administrare Fiscală, în copie;

3) Actul constitutiv al societății actualizat, în copie;

4) Certificat de inregistrare, în copie;

5) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;

6) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;

7) Act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;

8) Documente justificative pentru demonstrarea existenței unei surse de finanţare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare (de ex. scrisoare de confort angajantă):

Sursa de finanțare Documente
Credit bancar

 Contract de împrumut

sau

 Scrisoarea de confort angajantă

Împrumut din partea acţionarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi associate Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții

 

 

 Contract de împrumut de la acţionar sau întreprinderi asociate cu  destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii

 Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii a împrumutatorului

 Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, ale împrumutatorului

Majorare de capital subscris şi vărsat, în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, cu menţionarea obiectului majorării de capital

 Certificat constatator

 Balanţa de verificare aferentă lunii anterioare celei în care a fost înregistrată Cererea de acord pentru finanţare

Profit reinvestit, în cazul acţionarilor persoane juridice

 Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă reinvestirea profitului cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții

 Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii

 Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat

 

9) Document care să arate situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei: contract de vanzare-cumpărare/ certificat de moștenitor etc., extras de carte funciară, contract de închiriere, contract de concesiune/ cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada deţinerii locaţiei;

10) Oferte de preț pentru echipamentele/utilajele, brevete, licente etc., care vor fi achiziționate prin proiect (inclusiv descrierea caracteristicilor tehnico-funcționale ale acestora);

11) Contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi, pentru fundamentarea cifrei de afaceri estimată a fi obținută ca urmare a realizării proiectului de investiții;

12) În situaţia în care întreprinderea nu a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, acţionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experienţa în domeniu.

În aceste condiţii întreprinderea prezintă documente justificative, ca de exemplu: ‐ contracte încheiate cu întreprinderi care desfăşoară activităţi similare, ‐ acorduri încheiate cu întreprinderi care desfăşoară activităţi similare, ‐ colaborări/parteneriate din care să rezulte că acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în activităţi care le asigură experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.

B. Informații necesare

1) Scurt istoric al societății: descrierea societății și evoluția activității sale;

2) Descrierea activitatii curente a societății (produse/servicii oferite, capacitatea de producție existentă, clienți, furnizori, concurență, evoluția numărului de angajați);

3) Prezentarea experienței societății în domeniul pentru care se solicită finanțare;

4) Justificarea necesităţii realizării investiției;

5) Scurtă descriere a locaţiei unde urmează să se realizeze investiţia;

6) Lista de echipamente care vor fi achiziționate în cadrul proiectului (nume, cantitate, preț);

7) Prezentarea caracteristicilor tehnico-funcționale a tuturor echipamentelor incluse in proiectul de investiție; Prezentarea funcțiilor echipamentelor în cadrul proceselor de producție;

8) Detalierea rolului echipamentelor şi instalaţiilor în îndeplinirea obiectului de investiţii,

9) Descrierea fluxului tehnologic și poziționarea noilor active în fluxul tehnologic aferent proiectului de investiții;

10) Active existente în cadrul întreprinderii la data depunerii Cererii de acord pentru finanţare (denumire activ, nr. de inventar, valoare amortizare pe ultimii 3 ani/activ) – doar daca investiția realizată prin proiect reprezintă o schimbare fundamentală în procesul general de producție;

11) Numărul de locuri de muncă nou‐create aferente fluxului tehnologic, cu detaliere pe categorii de funcţii, structură şi număr de schimburi, precum şi salariile aferente;

12) Dacă proiectul prevede și lucrări de construcții, este necesar: studiu de fezabilitate și Devizul general al investiției precum și devizele pe obiecte aferente investiției, întocmite de o firmă de arhitectură și proiectare, conform HG 28/2008;

13) Informații despre piața relevantă a produselor/serviciilor care fac obiectul proiectului de investiţii: aria geografică în care se comercializează, cererea existentă/ estimată pe piață a produselor, tendințele pieței, oferta existentă pe piață etc;

14) Date referitoare la competitorii întreprinderii în funcţie de tipurile de produse ce urmează a fi realizate ca urmare a proiectului de investiţii, cotele de piaţă deţinute de principalii competitori ai întreprinderii pe tipuri de produse ce fac obiectul proiectului de investiţii,

15) Cota de piaţă deţinută în prezent de întreprindere, date referitoare la cota de piaţă ce urmează a fi deţinută de întreprindere după realizarea proiectulului de investiții;

16) Date comparative privind preţul/preţurile estimate de întreprindere pentru produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii, în raport de preţul/preţurile competitorilor pentru aceleaşi tipuri de produse/servicii;

17) Capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii, precum şi gradul de utilizare al acesteia;

18) Tipurile de produse realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora și tipurile de produse ce urmează a fi realizate ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora;

19) Activităţile cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată (cum ar fi activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. sau colaborări la nivel local cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională) și valoarea estimată a proiectelor cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată.

20) Datele necesare pentru intocmirea proiecțiilor financiare aferente proiectului cu ajutor de stat:

Ø Care este volumul producției care se va realiza ca urmare a realizării investiției, în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani de funcționare a investiției?

Ø Pretul de vanzare al produselor care fac obiectul investiției;

Ø Cifra de afaceri estimată pentru perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției;

Ø Costurile estimate aferente produselor care fac obiectul investiției: costuri cu materii prime și consumabile, alte cheltuieli materiale (inventar, ambalaje etc), alte cheltuieli de exploatare (reparații, protocol, publicitate, transport, turism, telecomunicații, servicii bancare și alte servicii prestate de terți), costurile pentru utilități, costuri de personal (salarii pentru personalul care va fi angajat prin proiect) pe perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției.

 

Este necesară fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor, în vederea demonstrării realităţii datelor utilizate. Date necesare pentru proiecţiile financiare aferente activităţii curente a întreprinderii (activitatea fără proiectul de investiții), în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani de funcționare a investiției:

Ø volumul producției care se va realiza în perioada de implementare a proiectului + în primii 5 ani după realizarea investiției?

Ø Pretul de vanzare al produselor

Ø Cifra de afaceri estimată pentru perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției;

Ø Costurile estimate aferente produselor actuale: costuri cu materii prime și consumabile, alte cheltuieli materiale (inventar, ambalaje etc), alte cheltuieli de exploatare (reparații, protocol, publicitate, transport, turism, telecomunicații, servicii bancare și alte servicii prestate de terți), costurile pentru utilități, costuri de personal (salarii pentru personal existent) pe perioada de implementare a proiectului + primii 5 ani de funcționare a investiției.

Facebook Twitter Email

Comments are closed.

Cauta
Articole - Romania pozitiva