Autoritati

Facebook Twitter Email

PNA-Erbil, Kurdistan Region, Iraq (DFR.krg.org),Yesterday, the Head of KRG’s Department of Foreign Relations, Minister Falah Mustafa, welcomed the newly appointed Romanian Consul to the Kurdistan Region

 

The arrival Mr Eugen Sihleanu brings the total number of foreign representatives in Kurdistan to 24. He has arrived to prepare the ground for the opening of a new diplomatic office scheduled for later this year.

In welcoming Mr Sihleanu to his new role, Minister Mustafa said he hoped his arrival would be the beginning of more Romanian engagement in the Region. He said, ‘We are pleased to have you in Erbil, and we hope that your presence here will facilitate and encourage more communication and increased coordination with Romania.’

Minister Mustafa also highlighted the importance of having a diplomatic presence in Erbil, which he said will promote more awareness of political developments and investment opportunities as they arise. He said, ‘We want to go beyond the limits of exchanging visits; we are interested in consolidating meaningful partnerships between our people and the international community.’

The Romanian Consul said that his government hoped to open the consulate as soon as the necessary groundwork was completed. He also touched on the historic ties that Kurdistan has with the people of Romania, saying that more than 200 Kurds settled in Romania to pursue their studies back in the 1980s.

‘We are here to establish a constructive relationship with the KRG and the people of Kurdistan. We want to promote strong economic ties to ensure mutual benefit from the involvement of our business community in the Region,’ he added. Mr Sihleanu pledged to work closely with Minister Mustafa and his department to ensure that their mission is successful and productive.

Mr Sihleanu was accompanied by Mr Catalin Stoica, the Romanian Economic Counselor stationed in Kurdistan

Sursa: http://www.peyamner.com

12/Feb/26

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

ORDIN nr. 168 din 24 februarie 2011
privind extinderea activitãţii Secţiei consulare a Ambasadei României în Irak în localitatea Erbil
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2011

Ţinând cont de prevederile art. 7 din Constituţia României, republicatã,
având în vedere Memorandumul intern nr. G5-4/2246 din 13 decembrie 2010 şi acordul autoritãţilor din Irak transmis prin Nota verbalã nr. 32 din data de 28 ianuarie 2011,
în baza art. 4 alin. (5) din Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare, ratificatã de România prin Decretul nr. 481/1971,
în temeiul art. 4 alin. (5) şi art. 9 alin. (1) teza a II-a din Hotãrârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Începând cu data prezentului ordin, Secţia consularã a Ambasadei României în Irak îşi extinde activitatea prin intermediul unui Birou consular care va funcţiona în oraşul Erbil, denumit în continuare Biroul Erbil.
ART. 2
Biroul Erbil gestioneazã activitatea consularã desfãşuratã de Ambasada României în relaţia cu cetãţenii români care solicitã asistenţã şi protecţie consularã, cu cetãţenii strãini care solicitã eliberarea de vize de intrare în România şi cu autoritãţile locale din Irak.
ART. 3
(1) Biroul Erbil funcţioneazã cu urmãtoarea schemã de personal:
– un diplomat cu atribuţii consulare – membru al personalului diplomatic al României acreditat la Ambasada României la Bagdad;
– funcţionari consulari – personal nelucrãtor din cadrul Ambasadei României la Bagdad şi/sau personal selecţionat de pe plan local.
(2) Personalul diplomatic şi nediplomatic care deserveşte Biroul Erbil al Secţiei consulare a Ambasadei României la Bagdad este selecţionat din cadrul personalului misiunii diplomatice şi este desemnat prin dispoziţia şefului misiunii diplomatice a României la Bagdad, cu avizul obligatoriu al Departamentului consular şi al Departamentului resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
ART. 4
(1) Cheltuielile aferente funcţionãrii Biroului Erbil sunt suportate din bugetul prevãzut pentru Ambasada României la Bagdad.
(2) Evidenţa financiar-contabilã a activitãţii Biroului Erbil se efectueazã de cãtre funcţionarul cu atribuţii financiar-contabile al ambasadei.
(3) Încasãrile rezultate din colectarea taxelor consulare, taxelor pentru serviciile efectuate în regim de urgenţã şi recuperãrile de cheltuieli pentru efectuarea de servicii consulare se depun sãptãmânal în conturile bancare special prevãzute ale Ambasadei României la Bagdad.
ART. 5
Se aprobã fişa de competenţe ale Biroului Erbil, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 6
Departamentul consular, Departamentul resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ambasada României la Bagdad asigurã îndeplinirea prevederilor prezentului ordin prin efectuarea formalitãţilor şi obţinerea autorizaţiilor necesare atât în România, cât şi în Irak.
ART. 7
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

Bucureşti, 24 februarie 2011.
Nr. 168.

ANEXÃ
FIŞA DE COMPETENŢE
ale Biroului din Erbil al Secţiei consulare a Ambasadei României în Irak

ARTICOL UNIC
Biroul consular din Erbil este parte integrantã a Secţiei consulare a Ambasadei României în Irak, în afara sediului acesteia, funcţioneazã în baza art. 4 alin. (5) din Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare, ratificatã de România prin Decretul nr. 481/1971, şi are urmãtoarele competenţe:
1. protejeazã în statul de reşedinţã interesele României şi ale cetãţenilor sãi, persoane fizice sau juridice, în limitele admise de dreptul internaţional;
2. favorizeazã dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice între România şi statul de reşedinţa şi promoveazã în orice alt mod relaţii amicale între acestea, conform dispoziţiilor Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare;
3. obţine informaţii, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evoluţia vieţii comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice a statului de reşedinţã, face rapoarte în aceastã privinţã cãtre Centrala Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, al României şi dã informaţii persoanelor interesate;
4. acordã ajutor şi asistenţã cetãţenilor, persoane fizice şi juridice, ai României;
5. personalul consular al Biroului Erbil acţioneazã în calitate de notar şi de ofiţer de stare civilã şi exercitã funcţii similare, precum şi unele funcţii de ordin administrativ, în mãsura în care legile şi regulamentele statului de reşedinţã nu se opun la aceasta;
6. apãrã interesele cetãţenilor români, persoane fizice sau juridice, în succesiunile de pe teritoriul statului de reşedinţã, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã;
7. apãrã, în limitele fixate de legile şi regulamentele statului de reşedinţã, interesele minorilor şi incapabililor, cetãţeni ai statului trimiţãtor, mai ales atunci când este cerutã instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei;
8. preia cereri de eliberare a vizelor de intrare în România, le proceseazã şi elibereazã vize de intrare în România;
9. sub rezerva practicilor şi procedurilor în vigoare în statul de reşedinţã, îi reprezintã pe cetãţenii români sau ia mãsuri în scopul asigurãrii reprezentãrii lor adecvate în faţa tribunalelor sau a altor autoritãţi ale statului de reşedinţã pentru a cere, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã, adoptarea de mãsuri provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor acestor cetãţeni atunci când, din cauza absenţei lor sau din orice altã cauzã, ei nu îşi pot apãra în timp util drepturile şi interesele;
10. transmite acte judiciare şi extrajudiciare sau efectueazã comisii rogatorii în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare sau, în lipsa unor asemenea acorduri, în orice mod compatibil cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã;
11. exercitã drepturile de control şi de inspecţie prevãzute de legile şi regulamentele României asupra navelor maritime şi a navelor fluviale având naţionalitatea statului român şi asupra aeronavelor înmatriculate în acest stat, ca şi asupra echipajelor lor;
12. acordã asistenţã navelor şi aeronavelor române, precum şi echipajelor lor, primeşte declaraţiile asupra curselor acestor nave, examineazã şi vizeazã documentele de bord şi, fãrã a prejudicia prerogativele autoritãţilor statului de reşedinţã, face anchete privind incidentele survenite în cursul cãlãtoriei şi reglementeazã, în mãsura în care legile şi regulamentele României autorizeazã aceasta, divergenţele de orice naturã dintre cãpitan, ofiţeri şi marinari;
13. exercitã orice alte funcţii încredinţate Biroului consular de cãtre Centrala MAE, care nu sunt interzise de legile şi regulamentele statului de reşedinţã ori la care statul de reşedinţã nu se opune sau care sunt menţionate în acordurile internaţionale în vigoare dintre statul trimiţãtor şi statul de reşedinţã;
14. îşi desfãşoarã activitatea sub coordonarea şefului misiunii diplomatice a României în Irak;
15. îndeplineşte funcţiile consulare prevãzute de Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare şi de reglementãrile interne în materie, între care, în special, urmãtoarele:
a) urmãreşte modul de respectare a cadrului juridic bilateral, precum şi a înţelegerilor multilaterale la care România şi Irak sunt pãrţi;
b) informeazã, la cerere, cetãţenii români sau strãini, asupra cadrului juridic bilateral şi a principalelor reglementãri legale în vigoare;
c) în baza Legii cetãţeniei române nr. 21/1991, republicatã, preia şi transmite MAE cererile de clarificare a cetãţeniei, acordarea cetãţeniei, renunţarea la cetãţenia românã;
d) îndeplineşte, la cererea persoanelor fizice şi juridice române, actele notariale prevãzute de lege;
e) procurã şi transmite, la cerere, acte judiciare şi extrajudiciare, certificate de naştere, de cãsãtorie, de deces, certificate de cazier judiciar, adeverinţe de stagiu militar;
f) întocmeşte acte de stare civilã pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate, la cererea acestora;
g) preia şi soluţioneazã cererile de eliberare a paşapoartelor electronice, temporare şi a titlurilor de cãlãtorie;
h) transmite în Centrala MAE actele de stare civilã primite de la autoritãţile statului de reşedinţã;
i) acordã asistenţã şi protecţie navelor şi aeronavelor române, echipajelor, pasagerilor şi încãrcãturii acestora;
j) urmãreşte respectarea acordurilor bilaterale în materie consularã;
k) rãspunde la solicitãrile avocaţilor statului de reşedinţã şi români din zona de competenţã, altele decât apãrarea gratuitã;
l) asigurã corespondenţa cu autoritãţile locale ale statului de reşedinţã şi române în materie de extrãdãri şi expulzãri;
m) asigurã asistenţã consularã asociaţiilor românilor din teritoriul de competenţã şi bisericilor româneşti;
n) şeful biroului semneazã întreaga corespondenţã a biroului cu autoritãţile locale din zona de competenţã;
o) predã sãptãmânal prin bancã încasãrile consulare serviciului financiar-contabil al Ambasadei României la Bagdad, cu completarea registrelor consulare, potrivit instrucţiunilor Centralei MAE;
p) soluţioneazã cererile primite la ghişeu, inclusiv cererile de vizã pentru cetãţenii strãini care au nevoie de vizã de intrare în România conform legislaţiei în vigoare a Uniunii Europene şi a României;
q) înregistreazã naşterile şi cãsãtoriile cetãţenilor români din aria de competenţã şi efectueazã formalitãţile de înscriere în registrele de stare civilã a actelor de stare civilã înregistrate la autoritãţile din teritoriul de competenţã;
r) întocmeşte corespondenţa cu autoritãţile statului de reşedinţã privind cetãţenii români aflaţi în închisori, inclusiv vizitarea acestora la locurile de detenţie;
s) urmãreşte şi soluţioneazã corespondenţa legatã de minorii aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul statului de reşedinţã.
t) îndeplineşte orice altã sarcinã de serviciu transmisã Biroului consular, pe cale ierarhicã.

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 Dintre persoanele cu care m-am intalnit sunt: Guvernatorul Kurdistanului – Nawzad Hadi Mawlood, Viceguvernatorul Kurdistanului – Tahir Abdulla Osman, Primarul orasului Erbil – Sidki Sulaiman Karim, Presedintele Consiliului Local din Erbil – Salar Khudhur Hussein, Ministrul Agriculturii si al Apelor – Jammel S.Haidar, si multi altii.

Am calatorit in 10 tari si am cunoscut peste 20 de natii, insa nicaieri nu am fost primit ca in Kurdistan. Ma simt ca acasa,  ma simt iubit ca un frate si simt ca sunt inconjurat de persoane exceptionale

Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva