Umanitare

Facebook Twitter Email

Cursuri gratuite de formare profesionalã în ocupaþiile de Inspector resurse umane, “Art director”, “Operator introducere, prelucrare, validare date” în cadrul proiectului

“Reþea regionalã pentru Promovarea ºi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creºterii ºanselor de reinserþie socialã a persoanelor cu dizabilitãþi” POSDRU/84/6.1/S/58636

Asociatia Patronatul Medicinei Integrative-PMI, împreunã cu Institutul Postliceal Phoenix organizeazã, începând cu data de 16 ianuarie 2012, înscrierea la urmãtoarele cursuri: Ini.iere în ocupa.ia “Inspector resurse umane”, Ini.iere în ocupa.ia “Art director”, Ini.iere în ocupa.ia “Operator introducere, prelucrare, validare date”.

Acest program de formare se deruleazã în cadrul proiectului “Reþea regionalã pentru Promovarea ºi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creºterii ºanselor de reinserþie socialã a persoanelor cu dizabilitãþi”, cofinan.at din Fondul Social European, prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Avantaje pentru participare:
. Obþinerea uneia dintre calificãrile Operator introducere, prelucare, validare date, Inspector resurse umane, Art director în mod gratuit;
. Dobândirea independen.ei financiare prin însu.irea competen.elor ob.inute în urma participãrii la cursuri;
. Cre.terea .anselor de angajare în urma ob.inerii unei calificãri conforme cu cerin.ele pie.ei muncii;
. Îmbunãtãþirea cuno.tinþelor practice .i teoretice în unul dintre domeniile men.ionate anterior
. Dezvoltarea carierei prin participarea la sesiunile de consiliere .i orientare profesionalã furnizate de speciali.ti în domeniu;
. Asisten.ã personalã asiguratã de un tutor în perioada de practicã, ulterioarã modulului teoretic;
. Subven.ie pentru participarea la curs;
. Participarea la toate evenimentele centrelor: Târguri, Expozi.ii, Campanii.

Certificatele ob.inute sunt autorizate de cãtre Consiliul Na.ional de Formare Profesionalã a Adul.ilor (CNFPA) .i recunoscute de cãtre Ministerul Muncii, Familiei .i Protec.iei Sociale .i Ministerul Educa.iei, Cercetãrii, Tineretului .i Sportului .i au valoare de certificat de absolvire curs de ini.iere. Cursurile se adreseazã unui numãr de 420 de persoane cu dizabilita.i perceptiv auditive, perceptiv vizuale, perceptiv motorii .i alte tipuri de dizabilitã.i, din judeþele: Bucureºti, Ilfov, Bra.ov, Alba, Mure., Harghita, Sibiu, Covasna, Constan.a, Vrancea, Brãila, Gala.i, Tulcea .i Buzãu. . 60 de persoane vor fi formate .i certificate în domeniul resurse umane; . 240 de persoane vor fi formate .i certificate în domeniul crea.iei publicitare; . 120 de persoane vor fi formate .i certificate în domeniul TIC.

Cursurile se vor desfã.ura în urmãtoarele perioade:
. Ianuarie 2012 – Iulie 2012 – curs “Operator introducere, prelucrare, validare date”( în desfã.urare în regiunea Centru- Bra.ov);
. Mai 2012 – Decembrie 2012 – curs “Art director”;
. Iulie 2012- Decembrie 2012 – curs “Inspector resurse umane”.
Admitere: Criteriul de selec.ie al participan.ilor va fi “primul venit, primul servit”. La programul de formare vor participa 420 de persoane cu dizabilitã.i, femei .i bãrba.i, cu vârste cuprinse între 18 .i 65 de ani. Candida.ii se pot înscrie la un singur curs dintre cele enun.ate anterior.

Condiþii de eligibilitate:
. Nivel obligatoriu de învãþãmânt pentru ini.iere în ocupa.ia „Operator introducere, prelucrare, validare date”, respectiv absolvent de liceu, cu sau fãrã bacalaureat, pentru ini.iere în ocupa.iile „Inspector Resurse umane” .i „Art director”;
. Domiciliul în jude.ele Bucureºti, Ilfov, Bra.ov, Alba, Mure., Harghita, Sibiu, Covasna, Constan.a, Vrancea, Brãila, Gala.i, Tulcea .i Buzãu.

Modalitatea de înscriere – Candida.ii vor depune un dosar care sã conþinã urmãtoarele documente:
1. Cerere de înscriere ( se va completa la secretariatul Centrului sau on-line pe www.paces.ro);
2. Certificat de handicap;
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare paginã;
4. Copie dupã cel mai recent act de studiu;
5. Copie dupã actul de identitate;
6. Copie dupã certificatul de na.tere;
7. Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul);
8. Adeverin.a de la medicul curant cu men.iunea: “Apt pentru a participa la cursuri de formare profesionalã”.

Modalitatea de depunere a dosarelor:
Direct: la sediile Asocia.iei Patronatului Medicinei Integrative –PMI:
. Regiunea Bucure.ti-Ilfov, Bucure.ti, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.150, Sector 1; Telefon: 021/269 32 44, Email: irina.cioroba@patmedin.ro de luni pânã vineri între orele 9:00 – 17:00, persoanã de contact: Nicoleta Irina Cioroba – coordonator centru.
. Regiunea Centru, Bra.ov, Str. Mihail Kogãlniceanu, Nr. 23, Bl. C7P1 (blocul cu Primãria Nouã) Telefon: 0268.547.756, E-mail: cornelius.popa@patmedin.ro de luni pânã vineri între orele 9:00 – 17:00, persoanã de contact: Cornelius Popa – coordonator centru.
. Regiunea Sud-Est, Constan.a, Str. George Enescu, Nr. 12, Telefon: 0241/660271, e-mail: iolanda.dinu@patmedin.ro, de luni pânã vineri între orele 9:00 – 17:00, persoanã de contact: Iolanda Dinu – coordonator centru.
Prin po.tã: la adresele de mai sus, cu confirmare de primire.
Prin e-mail: fiecare paginã semnatã, scanatã .i toate documentele arhivate într-un singur fi.ier pe adresa cursuri@paces.ro, în subiectul email-ului: pentru înscriere cursuri PACES – Nume .i prenume.
Pentru informaþii despre cursuri: Mãdãlina Minu, Andreea Bâltac, 0372 770 126 / 021 230 041,
PARTICIPAREA LA PROGRAME ESTE GRATUITÃ

Înscrierea la aceste cursuri se poate face la: http://www.paces.ro/inscriere_cursuri.

 

Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva